Fallolyckor info

Regeringen stärker det förebyggande arbetet mot fallolyckor hos äldre

Publicerad 

 

Fallolyckor är vanliga bland äldre och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Nu vill regeringen att kommuner och regioner ska informeras om fördelarna med att arbeta för att motverka fallolyckor.

Läs mer här

Varje år drabbas fler än 75 000 människor i Sverige av någon form av benbrott. I vårt land beräknas t e x varannan kvinna över femtio års ålder att någon gång under sin återstående livstid drabbas av benbrott.
Även om benskörhet (osteoporos) ökar risken för benbrott är den vanligaste direkta orsaken till benbrott, framförallt hos äldre, att man faller eller snubblar av olika orsaker.
Förutom det personliga lidandet är den samhällsekonomiska kostnaden ofta hög vid benbrott. År 2008 – 2009 skattades kostnaden för en fraktur till 200 000 kr första året
Inget kan ersätta den personliga omsorg som vårdpersonal och anhöriga ger. Men med en larmmatta kan arbetet många gånger underlättas.
Och det är det väl värt?

Evidens finns för att fallskador kan förebyggas

Patientsäkerhetsarbete och däribland fall och fallskador har under de senaste åren uppmärksammats allt mer. Fall och dess konsekvenser i form av frakturer och andra skador utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Idag finns stor kunskap om riskpatienter, riskfaktorer och vikten av preventiva åtgärder. Mycket mänskligt lidande och kostnader skulle kunna sparas om man kunde reducera antalet fall och fallskador. Även fall utan skada ger försämrad livskvalitet eftersom rädslan för att falla sänker livskvaliteten.

Fallskador är en av de vanligaste typerna av vårdskador. I Sverige skadas över 75 000 äldre personer vid fallskador och fler än 1000 personer dör årligen som en följd av skadorna. Ett hundratal fallskador rapporteras årligen från den slutna sjukhusvården.